Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

BURMISTRZ JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji zdrowia

                Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) i uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 71, poz. 511) zmienionej uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 133, poz. 1146) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

I. Podmioty uprawnione:

                W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

II. Rodzaj zadania

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadań, które polegają na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia wśród mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

III. Realizacja zadania

Zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:

 1. zorganizowane formy szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, lekkoatletyki oraz innych sportów zgodnie z zainteresowaniem;
 2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
 3. promocję zdrowia w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia;
 4. udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;
 5. zakup sprzętu sportowego oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;
 6. zabezpieczenie kadry szkoleniowej;
 7. promocję osiągnięć sportowych miasta;
 8. promocję zdrowia wśród mieszkańców gminy.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku;
 2. zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej ze zwycięzcami konkursu.

V. Wysokość środków publicznych:

 1. wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania w 2024 roku wynosi 240 000,00 zł;
 2. kwota wsparcia może ulec zmianie jeżeli zaistnieje konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Podaje się do wiadomości, że na zadanie określone w pkt. II udzielono w roku 2023 dotacji podmiotom uprawnionym w kwocie 230 000,00 zł.

VI. Termin i warunki składania ofert:

 1. oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 12 stycznia 2024 roku, z dopiskiem: „Konkurs ofert – Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty;
 2. ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
 3. oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. zwycięzcą konkursu zostanie oferta/oferty najlepiej służące realizacji zadania;
 2. do oferty należy dołączyć statut klubu i odpis z KRS lub innego rejestru zgodnego ze stanem prawnym i faktycznym na dzień składania oferty;
 3. wybór oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:
  1. celowość oferty, jej zakres rzeczowy, dostępność;
  2. posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;
  3. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;
  4. osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;
  5. ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;
  6. posiadanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa;
  7. rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy;
 4. ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od otwarcia ofert;
 5. informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

 1. zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu oraz innych właściwych przepisów;
 2. wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę oraz musi przedstawić poprawiony kosztorys;
 3. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji;
 4. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;
 2. dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację umowy;
 3. dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;
 4. w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

X. Informacje dodatkowe

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Adrianna Wrzesińska, pracownik Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Leszek Grzeczka

 

Janowiec Wielkopolski, dnia 21 grudnia 2023 roku


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (DOCX, 63.78Kb) 2023-12-21 11:23:19 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Leszek Grzeczka

Data wytworzenia:
21 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Adrianna Wrzesińska

Data publikacji:
21 gru 2023, godz. 11:23

Osoba aktualizująca informacje

Adrianna Wrzesińska

Data aktualizacji:
21 gru 2023, godz. 11:23