Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia poprzez organizację w 2023 roku cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) i uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 71, poz. 511) zmienionej uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 133, poz. 1146) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

I. Podmioty uprawnione:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

II. Rodzaj zadania

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania, które polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia poprzez organizację w 2023 roku cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci.

III. Realizacja zadania

W szczególności przez:

 1. zorganizowanie cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci;
 2. promocję zdrowia w celu popularyzacji kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia oraz zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii;
 3. zakup nagród oraz usług niezbędnych w procesie realizacji zadania;
 4. zabezpieczenie kadry niezbędnej do organizacji wydarzenia;
 5. promocję osiągnięć sportowych mieszkańców Gminy Janowiec Wielkopolski.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia ogłoszenia konkursu do 30 września 2023 roku;
 2. zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej ze zwycięzcą konkursu.

V. Wysokość środków publicznych:

 1. wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadania w 2023 roku wynosi 12 000,00 zł;
 2. kwota wsparcia może ulec zmianie jeżeli zaistnieje konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

VI. Termin i warunki składania ofert:

 1. oferty dotyczące realizacji zadania należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, w terminie do 24 marca 2023 roku, z dopiskiem: „Konkurs ofert – Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia poprzez organizację w 2023 roku cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci”. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty;
 2. ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
 3. oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. zwycięzcą konkursu zostanie oferta najlepiej służącą realizacji zadania;
 2. do oferty należy dołączyć statut klubu i odpis z KRS lub innego rejestru zgodnego ze stanem prawnym i faktycznym na dzień składania oferty;
 3. wybór oferty nastąpi w szczególności w oparciu o:
  1. celowość oferty i jej zakres rzeczowy;
  2. posiadanie przez wnioskodawcę potencjału ludzkiego, rzeczowego i ekonomicznego;
  3. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dostępnymi oferentom;
  4. osiągnięcia i doświadczenie w realizacji innych zbliżonych do w/w zadań;
  5. ocenę realizacji wcześniej powierzonych projektów;
  6. rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy;
 4. ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od otwarcia ofert;
 5. informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, a zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie.

VIII. Zasady przyznawania dotacji:

 1. zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów uchwały Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu oraz innych właściwych przepisów;
 2. wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania i  przedstawić poprawiony kosztorys lub wycofać ofertę;
 3. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w konkursie w trybie indywidualnych decyzji;
 4. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania ureguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Janowca Wielkopolskiego, a oferentem;
 2. dotowany podmiot wyodrębnia w ewidencji księgowej środki otrzymywane na realizację umowy;
 3. dotowany podmiot zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz innej dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym;
 4. w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

X. Informacje dodatkowe

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Adrianna Wrzesińska, pracownik Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Leszek Grzeczka


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
x DRUK - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (DOCX, 63.78Kb) 2023-03-02 12:56:47 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adrianna Wrzesińska

Data wytworzenia:
02 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Adrianna Wrzesińska

Data publikacji:
02 mar 2023, godz. 12:56

Osoba aktualizująca informacje

Adrianna Wrzesińska

Data aktualizacji:
02 mar 2023, godz. 12:56