Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Wybory uzupełniające ławników 2024-2027

Wybory uzupełniające ławników 2024-2027

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Miejską w Janowcu Wielkopolskim wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 – 2027.

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żninie na kadencję 2024-2027.
Rada dokona wyboru 1 ławnika.

Na podstawie art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z
2023 r. poz. 217 ze zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


 

Zgodnie z art. 159 § 1 i § 2 cyt. ustawy ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

-osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

-funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

-adwokaci i aplikanci adwokaccy,

-radcy prawni i aplikanci radcowscy,

-duchowni,

-żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

-funkcjonariusze Służby Więziennej,

-radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Na podstawie art. 162 wymienionej ustawy kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Janowiec Wielkopolski.


 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.) zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do powyższego rozporządzenia.

Wzór karty udostępnia się nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, pokój Nr 14.

Wzór karty jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.

Termin zgłaszania kandydatów w wyborach uzupełniających ławników na kadencję w latach 2024-2027 upływa w dniu 29 lutego 2024 roku.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia i dołącza się następujące dokumenty:

 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy
ul. Gnieźnieńskiej 3 – pok. nr 14, w godzinach pracy urzędu.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim po upływie
29 lutego 2024 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w
art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Leszek Grzeczka


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Leszek Grzeczka

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 13:57

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 13:57