Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o naborze wniosk贸w
o przyznanie pomocy聽 na operacj臋 typu "Inwestycje odtwarzaj膮ce potencja艂 produkcji rolnej" w ramach poddzia艂ania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie grunt贸w rolnych
i przywracanie potencja艂u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku kl臋sk 偶ywio艂owych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" obj臋tego PROW 2014-2020 w terminie
od dnia 4 wrze艣nia 2017 r. do dnia 18 wrze艣nia 2017 r.

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia pomoc przyznaje si臋 rolnikowi, je偶eli
m.in. jest posiadaczem samoistnym lub zale偶nym gospodarstwa rolnego obejmuj膮cego co najmniej
1 ha grunt贸w ornych, sad贸w, 艂膮k trwa艂ych, pastwisk trwa艂ych, grunt贸w rolnych zabudowanych, grunt贸w pod stawami lub grunt贸w pod rowami lub nieruchomo艣ci s艂u偶膮cej do prowadzenia produkcji w zakresie dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej, w kt贸rych w roku sk艂adania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzaj膮cym rok sk艂adania wniosku o przyznanie pomocy wyst膮pi艂y szkody, spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarze艅 losowych i szkody te oszacowane przez komisj臋
w danym roku kalendarzowym:

  1. a) wynosz膮 co najmniej 30% 艣redniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzaj膮cych rok, w kt贸rym wyst膮pi艂a szkoda, albo z trzech lat w okresie pi臋cioletnim poprzedzaj膮cym rok, w kt贸rym wyst膮pi艂a szkoda, z pomini臋ciem roku o najwy偶szej i najni偶szej produkcji w gospodarstwie - w uprawach rolnych, zwierz臋tach gospodarskich w rozumieniu ustawy
    z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz膮t gospodarskich lub rybach oraz
  2. b) dotycz膮 sk艂adnika gospodarstwa, kt贸rego odtworzenie wymaga poniesienia koszt贸w wchodz膮cych w zakres koszt贸w kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje si臋 i wyp艂aca:

  1. a) do wysoko艣ci warto艣ci szk贸d w sk艂adnikach gospodarstwa oszacowanych przez ww. komisj臋, kt贸rych odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, pomniejszonej o kwot臋 odszkodowania uzyskanego z tytu艂u ubezpieczenia tych sk艂adnik贸w gospodarstwa uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wyst膮pienia co najmniej jednego ze zdarze艅 losowych, od ryzyka wyst膮pienia takich zdarze艅 oraz
  2. b) do wysoko艣ci limitu, kt贸ry w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. z艂 na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Je偶eli rolnik nie zawar艂 umowy ubezpieczenia obowi膮zkowego upraw, w rozumieniu przepis贸w
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz膮t gospodarskich, wa偶nej na dzie艅 wyst膮pienia szkody
w sk艂adniku gospodarstwa, kt贸rego odtworzenie wymaga poniesienia koszt贸w dotycz膮cych odtwarzania plantacji chmielu, sad贸w, plantacji krzew贸w owocowych gatunk贸w owocuj膮cych efektywnie d艂u偶ej ni偶 5 lat, kwot臋 pomocy na odtworzenie tego sk艂adnika gospodarstwa pomniejsza si臋 o 50%.Pomoc jest przyznawana w formie refundacji cz臋艣ci poniesionych i udokumentowanych koszt贸w kwalifikowalnych operacji, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sad贸w. Dofinansowanie mo偶na r贸wnie偶 otrzyma膰 na zakup nowych maszyn lub urz膮dze艅 rolniczych w miejsce tych, kt贸re zosta艂y zniszczone w wyniku kl臋sk 偶ywio艂owych.

Koszty kwalifikowalne mog膮 dotyczy膰:

1) budowy, przebudowy, remontu po艂膮czonego z modernizacj膮 budynk贸w lub budowli wykorzystywanych wy艂膮cznie do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzeda偶y produkt贸w rolnych przy czym nie mo偶e by膰 kosztem kwalifikowalnym koszt odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, kt贸ry podlega obowi膮zkowemu ubezpieczeniu budynk贸w wchodz膮cych w sk艂ad gospodarstwa rolnego,

2) zakupu nowych maszyn, urz膮dze艅, wyposa偶enia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produkt贸w rolnych do sprzeda偶y, w szczeg贸lno艣ci sprz臋tu do uprawy, piel臋gnacji, ochrony, nawo偶enia oraz zbioru ro艣lin, lub urz膮dze艅 do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produkt贸w rolnych, maszyn lub urz膮dze艅 do przygotowywania lub sk艂adowania pasz, maszyn lub urz膮dze艅 do pojenia, zadawania pasz,聽 urz膮dze艅 do pozyskiwania lub przechowywania mleka;

3) odtwarzania plantacji chmielu, sad贸w lub plantacji krzew贸w owocowych, gatunk贸w owocuj膮cych efektywnie d艂u偶ej ni偶 5 lat,

4) zakupu zwierz膮t gospodarskich wchodz膮cych w sk艂ad stada podstawowego w rozumieniu przepis贸w o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz膮t gospodarskich;

5) zakupu sprz臋tu komputerowego i oprogramowania oraz zakupu patent贸w i licencji s艂u偶膮cych wsparciu prowadzonej dzia艂alno艣ci rolniczej;

6) zakupu, instalacji lub budowy element贸w infrastruktury technicznej wp艂ywaj膮cych bezpo艣rednio
na warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci rolniczej;

Maksymalny poziom pomocy wynosi do 80% koszt贸w kwalifikowalnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niekt贸rych za艂膮cznik贸w do wniosku wraz
z Instrukcjami ich wype艂niania s膮 udost臋pnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl Wniosek o przyznanie pomocy sk艂ada si臋 w Oddziale Regionalnym ARiMR w艂a艣ciwym ze wzgl臋du
na miejsce realizacji operacji.

Informacje na temat typu operacji "Inwestycje odtwarzaj膮ce potencja艂 produkcji rolnej" w ramach poddzia艂ania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie grunt贸w rolnych i przywracanie potencja艂u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku kl臋sk 偶ywio艂owych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" obj臋tego PROW 2014-2020 zosta艂y zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Mo偶na je r贸wnie偶 uzyska膰 w Oddzia艂ach Regionalnych ARiMR, pod numerem bezp艂atnej infolinii 800 38 00 84 oraz na Facebooku.

Sebastian Kowalik
Kierownik BP 045 呕nin
ARiMR
Tel. 52聽303 09 13