W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, powodujących straty w produkcji roślinnej – uprzejmie informuję, że będą szacowane straty w uprawach powstałe w wyniku suszy.

W celu odbioru całkowicie wypełnionych wniosków przez rolników, komisja powołana przez Wojewodę do szacowania strat, będzie pełniła dyżur w dniach:

3 i 4 lipca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 16 w Janowcu Wielkopolskim.

Proszę  wszystkich poszkodowanych rolników o zgłoszenie strat  w  w/w terminie.  Po tym terminie wnioski nie będą już przyjmowane!

 

Jednocześnie informuję, że w/w druki wniosków można uzyskać u sołtysa, w tut. Urzędzie Miejskim – pokój nr 2 lub na stronie internetowej urzędu.

 

Z uwagi na dużą ilość poszkodowanych rolników i usprawnieniem pracy komisji proszę o dostarczenie kompletnych - samodzielnie wypełnionych wniosków. Nie wypełnienie wszystkich danych we wniosku przez rolników spowoduje nie przyjęcie wniosku przez komisję.