„Termomodernizacja obiektów szkolnych w Janowcu Wielkopolskim- II etap”
Nr RPKP.03.03.00-04-0093/16
współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 1 163 912,43 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 150 206,10 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 920 164,88 zł, co stanowi: nie więcej niż: 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji CO2 poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim.

 

 

Etap II

Stan na dzień: 30.07.2018 r.

 

Stan na dzień: 02.07.2018 r.

 

Stan na dzień: 15.06.2018 r.

 

Stan na dzień: 07.06.2018 r.

 

Stan na dzień: 22.05.2018 r.

 

Stan na dzień: 10.05.2018 r.

 

Stan na dzień: 23.04.2018 r.