Gmina Janowiec Wielkopolski
w ramach projektu grantowego
pn. Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
w latach 2016-2018”
realizuje zgodnie z umową nr PSZOK 11/2018 z dnia 7 maja 2018 r.
projekt  pn.  „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Janowcu Wielkopolskim” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi 4 . Region przyjazny środowisku
Działania 4.2. Gospodarka odpadami

Cel szczegółowy: Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie

Całkowita wartość projektu: 791 841,11 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 320 917,46 zł
Wkład własny Gminy Janowiec Wielkopolski: 470 923,65 zł

 

Stan na dzień: 31.07.2018

 

Stan na dzień: 15.06.2018

 

Stan na dzień: 07.06.2018

 

Stan na dzień: 28.05.2018

 

Stan na dzień: 16.05.2018

 

Stan na dzień: 08.05.2018

 

Stan na dzień: 30.04.2018

 

Stan na dzień: 25.04.2018

 

Stan na dzień: 23.04.2018