W dniu 17 kwietnia 2020 roku Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach projektu Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała grant w wysokości 60.000 zł.

Za kwotę 61.081,80 zł zakupiono 26 szt. komputerów przenośnych do nauki zdalnej, które zostały przekazane szkołom podstawowym z terenu gminy.

 

17 szt. przekazano Szkole Podstawowej im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w Janowcu Wielkopolskim.

9 szt. przekazano Szkole Podstawowej im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

w Żernikach.