„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 130446C w Żernikach - Gmina Janowiec Wielkopolski”

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

 

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego
dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Poprawa dostępności do usług publicznych poprzez przebudowę drogi
gminnej w Żernikach o długości 0,289 km

 

 

Stan na dzień: 12.07.2019 r.

 

Stan na dzień: 08.06.2019 r.

 

Stan na dzień: 07.06.2019 r.

 

Stan na dzień: 06.06.2019 r.

 

Stan na dzień: 22.05.2019 r.