„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Janowiec Wielkopolski”

nr RPKP.03.03.00-04-0019/18

współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat:

Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata

2014-2020

 

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż: 1 171 656,22 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynikających z wniosku o dofinansowanie wynosi: 1 020 268,80 zł, i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 788 368,27 zł, co stanowi nie więcej niż 77,27% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Termomodernizacją objęte zostaną dwa obiekty: budynek Szkoły Podstawowej w Świątkowie i budynek Stacji Uzdatniania Wody w Janowcu Wielkopolskim

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej w Świątkowie

 

Stan na dzień:  29.06.2020 r.

 

Stan na dzień:  09.06.2020 r.

 

Stan na dzień:  14.05.2020 r.

 

Stan na dzień:  17.04.2020 r.

 

Stacja Uzdatniania Wody w Janowcu Wielkopolskim

Stan na dzień:  10.08.2020 r.

 

Stan na dzień:  25.06.2020 r.

 

Stan na dzień:  18.06.2020 r.