Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

Zwołuję II zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim,

 

na dzień 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w Janowcu Wielkopolskim

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

ul. Gnieźnieńska 3a,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie, stwierdzenie obecności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 22 marca 2024 r. oraz I sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 7 maja 2024 r.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza oraz informacja o realizacji uchwał.

 5. Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski. Wystąpienie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego. Debata nad raportem o stanie gminy. Opinia Komisji do spraw Gminnych i Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały nr II/11/24 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2023 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji do spraw Gminnych, dyskusja, podjęcie uchwały nr II/12/24.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego; sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2023 r., opinia Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego, opinia Komisji do spraw Gminnych i Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały nr II/13/24.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji do spraw Gminnych, dyskusja, podjęcie uchwały nr II/14/24.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2024–2030, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji do spraw Gminnych, dyskusja, podjęcie uchwały nr II/15/24.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji do spraw Gminnych, dyskusja, podjęcie uchwały nr II/16/24.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji do spraw Gminnych, dyskusja, podjęcie uchwały nr II/17/24.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji do spraw Gminnych, dyskusja, podjęcie uchwały nr II/18/24.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żninie, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji do spraw Gminnych, dyskusja, podjęcie uchwały nr II/19/24.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania członków Komisji do spraw Gminnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji do spraw Gminnych, dyskusja, podjęcie uchwały nr II/20/24.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały nr II/21/24.

 16. Przedstawienie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027” za lata 2020-2023.

 17. Interpelacje radnych.

 18. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 19. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim.

Przewodniczący Rady

/-/ Aleksandra Walendowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Walendowska

Data wytworzenia:
16 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Daria Czechowska

Data publikacji:
17 maj 2024, godz. 14:19

Osoba aktualizująca informacje

Daria Czechowska

Data aktualizacji:
17 maj 2024, godz. 14:19