Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Katalog usług świadczonych dla klientów w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim

Referat Finansowy

Lp.

Numer karty usług

Nazwa usługi

F-P1.1611.1

Opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych podatkiem od nieruchomości.

 2

F-P1.1611.2

Opodatkowanie nieruchomości osób prawnych,jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej podatkiem od nieruchomości.

 3

F-P1.1611.3

Opodatkowanie podatkiem rolnym osób fizycznych.

 4

F-P2.1611.4

Opodatkowanie osób prawnych,jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej podatkiem rolnym.

 5

F-P2.1611.5

Opodatkowanie podatkiem leśnym osób fizycznych.

 6

F-P2.1611.6

Opodatkowanie osób prawnych,jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej podatkiem leśnym.

 7

F-P1.1611.7

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. 

 8

F-P2.1611.8

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów.

 9

F-P2.1611.9

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

 10

F-P2.1611.10

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 11

F-P1.1611.11

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach  lub stwierdzające stan zaległości.

 12

F-P2.1611.12

Zaświadczenie o uprawnieniach rolniczych.

 13

F-P2.1611.13

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa.

 14

F-P2.1611.14

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa.

 15

F-P1.1611.15

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki.

 16

F-P3.1611.16

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

 17

F-P3.1611.17

Umorzenia, ulgi w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

 18

F-P3.1611.18

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 19

F-K.1611.19

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

 20

F-K.1611.20

Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

 21

F-K.1611.21

Zaświadczenie o braku zaległościlub stwierdzające stan zaległościz tytułu opłat za wieczyste użytkowanie lub czynsz dzierżawny.

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

22

IN.1611.1

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

23

IN.1611.2

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

24

IN.1611.3

Podział nieruchomości

25

IN.1611.4

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

26

IN.1611.5

Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko.

27

IN.1611.6

Zezwolenie na prowadzenie odzyskiwania , unieszkodliwiania, zbierania lub transport odpadów.

28

IN.1611.7

Ustanawianie form ochrony przyrody

29

IN.1611.8

Zezwolenie na prowadzenie odzyskiwania , unieszkodliwiania, zbierania lub transport odpadów.

30

IN.1611.9

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

31

IN.1611.10

Usunięcie drzew lub krzewów.

32

IN.1611.11

Czasowe zajęcie pasa drogowego

33

IN.1611.12

Zezwolenie na uprawę maku i konopi.

34

IN.1611.13

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej.

35

IN.1611.14

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

36

IN.1611.15

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

37

IN.1611.16

Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem.

38

IN.1611.17

Ustalenie przebiegu granic nieruchomości - rozgraniczenie nieruchomości.

39

IN.1611.18

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

40

IN.1611.19

Informacje o środowisku i jego ochronie.

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

41

OR-S.1611.1

Sporządzenie protokołu z oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.

42

OR-S.1611.2

Rozpatrywanie skarg i wniosków

43

OR-EDG.1611.3

Wpis doCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze

44

OR-EDG.1611.4

Zmianawpisu doCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

45

OR-EDG.1611.5

Wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.

46

OR-EDG.1611.6

Wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.

47

OR-EDG.1611.7

Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

48

OR-EDG.1611.8

Duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

49

OR-EL.1611.9

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

50

OR-EL.1611.10

Wydanie dowodu osobistego

51

OR-EL.1611.11

Utrata dowodu osobistego.

52

OR-EL.1611.12

Zameldowanie na pobyt stały.

53

OR-EL.1611.13

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.

54

OR-EL.1611.14

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego.

55

OR-EL.1611.15

Wymeldowanie z  pobytu stałego.

56

OR-EL.1611.16

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.

57

OR-EL.1611.17

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

58

OR-EL.1611.18

Zameldowaniena  pobyt stały lub czasowy  w drodze postępowania administracyjnego.

59

OR-EL.1611.19

Wymeldowanie  cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego.

60

OR-EL.1611.20

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca.

61

OR-EL.1611.21

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące.

62

OR-EL.1611.22

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

63

OR-EL.1611.23

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca.

64

USC.1611.24

Nadawanie dziecku nazwiska męża matki.

65

USC.1611.25

Zmiana imienia dziecka.

66

USC.1611.26

Zmiana imienia i nazwiska.

67

USC.1611.27

Uznanie dziecka.

68

USC.1611.28

Powrót do nazwiska po rozwodzie.

69

USC.1611.29

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

70

USC.1611.30

Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.

71

USC.1611.31

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

72

USC.1611.32

Wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa.

73

USC.1611.33

Wydawanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa.

74

USC.1611.34

Wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

75

USC.1611.35

Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

76

USC.1611.36

Wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

77

USC.1611.37

Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

78

USC.1611.38

Zgłoszenie urodzenia dziecka.

79

USC.1611.39

Zgłoszenie zgonu.

80

USC.1611.40

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

81

OR-WO.1611.41

Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

samodzielne Stanowisko do spraw oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej.

82

OKS.1611.1

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 83

OKS.1611.2

Przyznanie stypendium szkolnego.

 84

OKS.1611.3

Przyznanie zasiłku szkolnego.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Szczepanek

Data wytworzenia:
13 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Michał Szczepanek

Data publikacji:
13 lip 2022, godz. 10:27

Osoba aktualizująca informacje

Michał Szczepanek

Data aktualizacji:
13 lip 2022, godz. 10:28