Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).
 
Komórką wyznaczoną w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim  do realizacji zadań wskazanych w ustawie jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
 
Petycje kierowane do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego można nadsyłać:

  • pocztą tradycyjną na adres:
    Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
    ul. Gnieźnieńska 3
    88-430 Janowiec Wielkopolski
  • pocztą elektroniczną na adres: urzad@um-janowiecwlkp.pl
  • doręczać osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim  w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku.

Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem "PETYCJE"


Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;

2) jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;

3) wskazanie adresata petycji

4) wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: "może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji".

Nadawca petycji
Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Można to zrobić w interesie:

         - publicznym, czyli wszystkich obywateli
         - podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
         - innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą

Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji kierowanej do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego może być w szczególności żądanie zmiany prawa,  podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji Burmistrza.

Rozpatrywanie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia  poinformujemy autora petycji w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.
 

Złożenie petycji jest wolne od opłat.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Leszek Grzeczka

Data wytworzenia:
08 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Łukasz Maciejewski

Data publikacji:
08 sie 2022, godz. 08:17

Osoba aktualizująca informacje

Łukasz Maciejewski

Data aktualizacji:
08 sie 2022, godz. 08:17